Publikációim
Cikkeim szinte mindegyike megtalálható az academia.edu -n


Grynaeus András: A szécsényi 92\5. számú XIII. századi kút faszerkezetének dendrokronológiai vizsgálata (resumé) In.:XXI. Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományok Szekciója A dolgozatok összefoglalója Szombathely 1993. p.: 150

Zoltán Czajlik - András Grynaeus: Magyarország környezetrégészeti bibliográfiája a kezdetektől 1990-ig - Bibliography on environmental archaeology in Hungary from the beginnigs to 1990 (ELTE Évkönyv 1993, elfogadott kézirat

Grynaeus András - Horváth Emil - Szabados Ildikó: Az évgyűrű mint természetes információhordozó Erdészeti Lapok (CXXIX) 1994/július-augusztus

Vaday Andrea - Grynaeus András: A Ménfőcsanak-83-as út leletmentésekor feltárt római kutak dendrokronológiai vizsgálata Múltunk jövője '95 konferencia előadásainak kivonata Budapest 1995.

András Grynaeus: Holzartenbestimmung awarischer Holzkapseln Bericht der Römisch-Germanischen Komission 76 (1995) p.: 289-290

Andrea Vaday - András Grynaeus: Dendrochronological study of the Roman wells found during the rescue excavations of the Ménfőcsanak-83 road. In.: The Future of Our Past '93-'95 Budapest, 1996 p.: 115-123

András Grynaeus: Dendrochronological Research in Hungary (Present status as of May 1995 and Future Development) Dendrochronologia (13) 1995 p.: 135-138

András Grynaeus: Progress of dendrochronological research in Hungary. Dendrochronologia (14) 1996 p.: 223-226

Andrea Vaday - András Grynaeus: Dendrochronological study of the Roman wells found during the rescue excavatoins of the Ménfőcsanak-83 road. In: Erzsébet Marton ed.: The Future of Our Past. Budapest 1996, 115-123

Grynaeus András: A Muhiban feltárt kutak faszerkezetének dendrokronológiai és anyagvizsgálata. In: Kovács Tibor - Anders Alexandra - Raczky Pál: Utak a Múltba - Paths into the Past - Az M3-as autópálya régészeti leletmentései - Rescue Excavations on the M3 Motorways, Budapest 1997. 155-156.

Grynaeus András: Dendrokronológia. In: A régésztechnikus kézikönyve I. (Panniculus Ser. B. No. 3.) szerk.: Ilon Gábor Szombathely 1998. 357-366

András Grynaeus PhD.: Sapwood analysis on arcaheolgical remains in Hungary. In: Vida Stravinskiene - Romualdas Juknys szerk.: Dendrochronology and Environmental trends Kaunas 1998, 18-21

Gryaneus András: Római kori éghajlat História XXI/5-6. (1999), 4-5.

Grynaeus András: A Mosonmagyaróvár-Német dűlőben feltárt bronzkori kút dendrokronológiai vizsgálata. Savaria 24/3 (1998-99) 73-81

Grynaeus András: Fachwerk-ház a középkori Budán? História XXII/1. (2000) 27.

Grynaeus András: Az első dendrokronológiailag keltezett középkori emlékünk. História XXII/1. (2000) 27.

András Grynaeus: Aufbau der Dendrochronologie in Ungarn (Methoden, Probleme und Ergebnisse) In: Lumir Poláček - Jitka Dvorská: Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und naturwissenschaftliche Beiträge zur Talaue der March. Brno 1999, 15-19

András Grynaeus: Dendrochronology and History. In: M. Gervers: Dating Undated Medieval Charters. Woodbridge-Rochester 2000, 213-220

Grynaeus András - Grynaeus Tamás: Kísérlet a középkori Kárpát-medencei növényföldrajz rekonstruálására. Botanikai Közlemények 86-87 (2000), 67-76

Grynaeus András: Új forráscsoport? A dendrokronológia eredményei és a történettudomány. In: R. Várkonyi Ágnes szerk.: Táj és történelem. Budapest 2000, 305-325

András Grynaeus - Tamás Grynaeus: The Geobotany of Medieval Hungary: a Preliminary Report. Medieum Aevum Quotidianum 44 (2001), 78-93

Grynaeus András: Fafajvizsgálatok a balácai villa faszénmaradványain. Balácai Közlemények VI. (2001), 197-202

Grynaeus András: Dendrokronológia kutatások és eredményei Magyarországon. Földtani Közlöny 132 (2002), 265-272

Ilon Gábor - Grynaeus András - Torma Andrea: S szentgotthárdi török kori palánk kutatásáról. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2001/4., 29-46

Grynaeus András: Vizsgálati eredmény a Mosonszentmiklós-Gyepföldek lelőhely 155. objektumából származó famaradványok dendrokronológiai elemzéséről. Arrabona 39 (2001), 225-226

Grynaeus András: Újabb balácai faszenek vizsgálata. Balácai Közlemények VII. (2002) 207-212

Grynaeus András: Dendrokronológia és erdősültség. Visy Zsolt szerk.: Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest, 2003, 48-51

Grynaeus, András: Dendrochronology and Environmental History. In: József Laszlovszky - Péter Szabó ed.: People and Nature. Budapest, 2003. 175-193

Kázmér M. - Grynaeus A.: The Budapest Tree-Ring Laboratory. Association for Tree-Ring Research, Newsletter 1 (2003) p. 5-6. Grynaeus, András: A magyarországi dendrokronológiai kutatás eredményei és új kérdései. In: F. Romhányi Beatrix - Grynaeus András - Magyar Károly - Végh András szerk.: "Es tu scholaris". Ünnepi tanulmányok Kubunyi András 75. születésnapjára. Budapest 2004, 87-102

Grynaeus, András: Középkori településeink kútjai (a Muhi középkori mezőváros területén feltárt kutak vizsgálatainak tükrében). In:"Quasi liber et pictura".Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Kovács Gyöngyi. Budapest 2004, 187-194

Grynaeus András: A 2003-ban feltárt faszenek vizsgálata. Balácai Közlemények VIII. (2004) 257-259

Grynaeus, András: Dendrochronology and neolithic research in Hungary. Anteus 27 (2004) 303-305

Grynaeus András:Dendrokronológiai kutatások Magyarországon. In: Füleky György szerk.: A táj változásai a Kárpát-medencében. Víz a tájban. Gödöllő 2004. 64-68

Grynaeus András - Tóth Boglárka: Dendrokronológiai vizsgálat. In: Tóth Boglárka: A csíkmenasági Adorján-ház. Ház és Ember 18 (2005), 23

Grynaeus András: A kétszintű történelemérettségiről - Mester és tanítvány 2005. 125-129

Grynaeus András: A kétszintű történelemérettségiről - Köznevelés 61/27 (2005). 20-21

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka: "Középkori" tornyok a Csíki-medencében. A székelyföldi dendrokronológiai kutatások első eredményei., Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem és Régiségtárából Új sorozat I. (XI.) 2006. 129-136.

Grynaeus András: Dendrokronológiai vizsgálat három (kora)újkori emléken. Studia Caroliensia 2006/3-4, 383-388

Grynaeus András: Bernhard Weninger: Studein zur dendrochronologischen Kalibration von archäologischen Kalibration 14C-Daten. (Bonn 1997, 202 pp.) -recenzió- Communicationes Archaeologicae Hungariae 2006, 303-304

T. Láng Orsolya - Grynaeus András: Fa építőanyagok Aquincumban: régészeti és dendrokronológiai eredmények. Budapest Régiségei (XXXIX) 2005. (megjelent: 2007) 89-109

Daróczi Szabó László - Füköh Levente - Grynaeus András - Gyulai Ferenc - Tóth Gábor: Csontok és magok. A természettudományos vizsgálatok eredményei. In: Bíró Szilvia et al. szerk.: A Vagongyár alatt - a Vagongyár előtt. Győr 2007, 119-130

Grynaeus András - Sarkadi Márton: A soproni Szentlélek-templom tetőszerkezete (Műemléki kutatások természettudományos diagnosztikai háttérrel 2.) Művészettörténeti Értesítő 56 (2007) 83-93

Grynaeus András: Az M7-es autópálya nyomvonalán feltárt lelőhelyek famaradványainak dendrokronológiai elemzése. In: Belényesy Károly - Honti Szilvia - Kiss Viktória szerk.: Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. (Budapest) 2007, 281-288

Grynaeus András - Sarkadi Márton: Újabb középkori jellegű tetőszerkezetek Nyugat-Magyarországon. Soproni Szemle 62/1 (2008) 3-29

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka: "Új" módszer a történeti faszerkezetek keltezéséhez. (A dendrokronológiai kutatások kezdetei Erdélyben). Transsylvania Nostra II (2008) / 8. 10-14

Grynaeus András: Darabolós gyilkos a fürdőben. In: Ilon Gábor szerk.: Régészeti nyomozások Magyarországon. Budapest 2008. 235-254

Grynaeus András: Gömöri János szerk: Az erdő és a fa régészete és néprajza. Sopron 2007. -recenzió- Soproni Szemle 62/4 (2008) 460-461

Grynaeus András: Dendrokronológiai kutatások Magyarországon - a Magyar Dendrokronológiai Laboratórium tevékenysége. In: Kázmér Miklós szerk.: Környezettörténet. Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében. Budapest, 2009., 337-343

Grynaeus András: Hogyan és mit olvashat ki a régész a fák évgyűrűiből? Természet Világa 140/10 (200p. október) 469-471

Grynaeus András: A gönyűi famaradványok elemzése. In: Bíró Szilvia szerk.: Fogadó a határon. Római kori útállomás Gönyűn. Győr2009., 67-78

Zoltán Kern - András Grynaeus - András Morgós: Reconstructed precipitation for southern Bakony Mountains (Transdanubia, Hungary) back to 1746 AD based on ring widths of oak trees. Időjárás 113/4 (2009) 299-314

Grynaeus András: Dendrokronológia. In: Müller Róbert szerk.: Régészeti kézikönyv, Budapest 2011. 525-531

Grynaeus András: Dendroclimatologiam facere, necesse est! Dendrokronológia és/vagy dendroklimatológia? In: Kázmér Miklós szerk.: Környezettörténet II. Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében. Budapest 2011. 185-193

Grynaeus András - Grynaeus Tamás: Kísérlet a középkori kárpát-medencei magyar növényismeret rekonstruálására. (Adatok Magyarország középkori növényföldrajzához). In: Kázmér Miklós szerk.: Környezettörténet II. Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében. Budapest 2011. 25-41

Papp Adrienn - Grynaeus András: Budapest török fürdőinek kormeghatározása. Budapest Régiségei XLIV. (2011) 259-273

Tóth Boglárka - Botár István - Grynaeus András: A csíkszentdomokosi "Mária megkoronázása" táblakép dendrokronológiai vizsgálata. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012), p. 151-158

Grynaeus András szerk.: A 90 éves plébánia 80 éves temploma. Budapest 2013.

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka: Dendrokronológiai viszgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében. Transsylvania Nostra VII - 26 (2013/2) 2-26

Tóth Boglárka - Grynaeus András - Botár István: Dendrokronológiai kutatások Erdélyben. Magyar Régészet online magazin 2013. ősz

Tóth Boglárka - Grynaeus András - Botár István: Dendrochronological research in Transylvania. Magyar Régészet online magazin 2013. ősz.

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka - Walgraffe Denis: Dendrokronológiai vizsgálatok a marosvásárhelyi vártemplomban. Marisia XXXIII (2013) p. 291-315

Grynaeus András: Famaradványok a 9 és 10. századból. In: Szőke Béla Miklós:A Karoling-kor a Kárpát-medencében. (A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítása) Budapest 2014. p. 129-134

Zoltán Kern - Mátyás Árvai - András Grynaeus: Dendrochronological study of a eooden belfry from Szokolya -Királyrét, Hungary Archeometriai Műhely 2014/XI./1., p. 71-76

András Grynaeus: Wooden remains from the 9th and 10th centuries. In: Béla Miklós Szőke: The carolingian age in the Carpathian basin. (Permanent exhibition of the Hungarian National Musem) Budapest 2014. p. 135-141

Grynaeus András - Solymosi Katalin: Adatok a növényi bőrcserzés kutatásához a középkori Magyar Királyság területén. In..: Bárány Attila - Dreska Gábor - Szovák Kornél szerk.: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. Budapest-Debrecen 2014. p. 855-872

Kiss Andrea - Czinege Anett - Barta Károly - Sümeghy Zoltán - Grynaeus András: Felhagyott szőlőteraszok, intenzív történeti tájhasználat és talajerózió elleni védekezés Nagymaroson. Studia Comitatensia Új folyam I. (2014) p. 125-143

András Grynaeus - Boglárka Tóth - István Botár: Dendrochronological dating of wooden finds from Transylvania: new results from the early medieval sites of Lazuri-Lubi-tag and Kakasbarozda-Csúzlik. In.: Orsolya Heinrich-Tamáska, Hajnalka Herold, Péter Straub, Tivadar Vida szerk.: Zentren und Eliten im Frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa. Budapest - Leipzig - Keszthely - Rahden/Westf., 2015. p. 131-134

Grynaeus András: Miről mesélnek a régi fák évgyűrűi? (Régészet, dendrokronológia, klímatörténet). Budapest (Archeolingua) 2015 (e-book!)

Boglárka Tóth - István Botár - András Grynaeus: Analiza dendrocronologică a mobilierului bisericilor din Transilvania. ARS TRANSSILVANIAE, XXIV, 2014, p. 111-126

Tóth Boglárka - Sófalvi András - Botár István - Grynaeus András: Udvarhelyszéki templomtornyok és történeti faszerkezetek dendrokronológiai keltezése. Az "udvarhelyi tölgykronológia" (1.) Lustra II/1 (2015), p. 4-13

István Botár - András Grynaeus - Boglárka Tóth: Hidden dates. Dendrochronological research on medieval churches in Transylvania. Caiete ARA 6, 2015, 233-242

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka - Denis Walgraffe: Cercetare dendrocronologică la şarpanta medievală a Bisericii Reformate (fosta franciscană) din Târgu Mureş. (Dendrochronological Research at the Mediaeval Roof Structure of the Calvinist (Former Franciscan) Church in Târgu Mureş) Transsylvania Nostra IX - 35 (2015/3) p. 53-60

Tóth Boglárka - Sófalvi András - Botár István - Grynaeus András: Udvarhelyszéki templomtornyok és történeti faszerkezetek dendrokronológiai keltezése. Az "udvarhelyi tölgykronológia" (2.) Lustra III/1 (2016), p. 30-41

Grynaeus András - Ódor János Gábor: Dendrokronológia. Avar kori kutak Szekszárd, Varga Peti-dűlő, 1. lelőhely In: K. Németh András szerk.: Nem térkép e táj. Régészeti kutatások eredményei Szekszárd területén 2006-2015. Szekszárd, 2016, p. 31

Tóth Boglárka - Botár István - Grynaeus András: A gyergyószentmiklósi római katolikus plébániatemplom tornyának és tetőszerkezetének dendrokronológiai vizsgálata. In: Demjén Andrea szerk.: Gyergyószentmiklós a régészeti kutatások tükrében. Kolozsvár - Gyergyószentmiklós 2016, p. 107-128

Kenéz Árpád - Pető Ákos - Grynaeus András: A Vác-Piac utca késő középkori régészeti lelőhely integrált archaeobotanikai értékelése. In: Mészáros Orsolya: Régészeti kutatás a középkori Vác német városrészében. (A Piac utcai mélygarázs területének megelőző feltárása) Budapest 2016, p. 383-439

Grynaeus András - Ilon Gábor: Későközépkori híd a Pinka mellékvizé (Pinkamindszent - Mindszent-patak, Vas megye, Nyugat-Magyarország. Archeometriai Műhely 2016/XIII./4.

Grynaeus András: A magyar oktatásügy gordiuszi csomója tanári szemmel. Magyar Szemle 2017/3-4, p. 64-77

András Grynaeus: The biggest driftwood sites in Hungary. In: Sohar K, Toomik S, Eckstein D, Läänelaid A (eds.) Book of Abstracts. EuroDendro Conference 2017, 6-10 September, 2017, Tartu, Estonia. p. 85

Boglárka Tóth, István Botár, András Grynaeus: Dendrodated buildings in Transylvania. In: Sohar K, Toomik S, Eckstein D, Läänelaid A (eds.) Book of Abstracts. EuroDendro Conference 2017, 6-10 September, 2017, Tartu, Estonia. p. 86

Árvai Mátyás, Grynaeus András, Kázmér Miklós és Kern Zoltán: Uszadékfák dendrokronológiai vizsgálata - lehetséges források az ártéri erdők kor-, és fajösszetételének rekonstruálására a történelmi és az azt megelőző időkre. In: Jerem Erzsébet, Laszlovszky József, Pinke Zsolt, Drosztmér Á, Renner Zsuzsanna (szerk.): Történeti tájak - vizes élőhelyek: Régészet, környezettörténet, tájvédelem. Archaeolingua kiadó, Budapest 2017, p. 85-88.

Grynaeus András: Anatóliai óriásfák tövében. A földgömb 2018/szeptember, p. 10-11

Grynaeus András: Őrtilos - Zrínyi-Újvár kútjából származó famaradványok dendrokronológiai vizsgálata. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 05 (2018), p.15-18

Grynaeus András: Rekorder faanyag - Észtországi óriások. A földgömb 2018/december, p. 8-11

Grynaeus András: Hogyan ismerhető meg az egykori korok növényzete? A növényzetrekonstrukció lehetőségei. (Örökségünk védelme és jövője 4. - Kertek) Studia Agrigensia 37 (2018) p. 24-32

Grynaeus András:Famaradványok a török kori Egerből. In: Bartosiewicz László - T. Bíró Katalin - Sümegi Pál - Törőcsik Tünde szerk.: Mikroszkóppal, feltárásokkal, mintavételezéssel, kutatásokkal az archeometria, a geoarcheológia és a régészet szolgálatában. (Tanulmányok Ilon Gábor régész 60 éves születésnapi köszöntésére). Szeged, 2019 p. 89-95

András Grynaeus: Dendrochronological analysis of "Hungarian" medieval paintings. In: Gryc V, Giagli k, Kolář T, Koňasová E, Rybníček M, Vavrčík H eds.: Book of Abstracts.EuroDendro Conference 2019, 9-13 September, 2019, Brno, Czech Republic. Brno, 2019., p 103

Grynaeus András: A favágó békaemberek esete a végvári vitézekkel. In: Ilon Gábor szerk.: Régészeti nyomozások Magyarországon 2.0 Budapest, 2019. p. 309-318

Grynaeus András: A futamgyőztes állatorvosi ló. Magyar Református Nevelés 2020/3, p. 90-93

András Grynaeus: Dendrochronology and Environmental History: The Difficulties of Interpretation. Hungarian Historical Review 9, no. 2 (2020), p. 302-314

Grynaeus András: Egy elérhető cédruserdő. A földgömb 2020/őszi különszám p. 19

Grynaeus András: Székkutas, Sós-halmi-dűlő Árpád-kori lelőhely faanyagának természettudományos vizsgálata. Archaeologiai Értesítő 145 (2020) p. 188-189

Grynaeus András: Dendrokronológia és környezettörténet. Az interpretáció nehézségei. In: Demeter Gábor - Kern Zoltán - Pinke Zsolt - F. Romhányi Beatrix - Vadas András - Bíró László: Környezettörténet 3. (Környezeti folyamatok a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományos források tükrében). Budapest 2021, 125-137

Grynaeus András: Az avar kori tölgyfák évgyűrűinek vallomásai. In: Demeter Gábor - Kern Zoltán - Pinke Zsolt - F. Romhányi Beatrix - Vadas András - Bíró László: Környezettörténet 3. (Környezeti folyamatok a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományos források tükrében). Budapest 2021, 175-182

Grynaeus András: Délfrancia aquaeductusok. A földgömb 2021/március-április p. 14-17

Grynaeus András: Online oktatás - a második menet. Magyar Református Nevelés 2021/3, p. 100-104

Grynaeus András: Bölcsek köve, vagy csak egy lehetőség? Vonós hangszerek dendrokronológiai vizsgálata. In: Felsővályi Ákos szerk.: A bravúr kötelező. A budapesti Piarista Gimnázium 1950 és 1991 közötti diákjainak emlékkönyve. Budapest 2021, p. 101-112