Publikációim
Grynaeus András: A szécsényi 92\5. számú XIII. századi kút faszerkezetének dendrokronológiai vizsgálata (resumé) In.:XXI. Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományok Szekciója A dolgozatok összefoglalója Szombathely 1993. p.: 150

Zoltán Czajlik - András Grynaeus: Magyarország környezetrégészeti bibliográfiája a kezdetektől 1990-ig - Bibliography on environmental archaeology in Hungary from the beginnigs to 1990 (ELTE Évkönyv 1993, elfogadott kézirat

Grynaeus András - Horváth Emil - Szabados Ildikó: Az évgyűrű mint természetes információhordozó Erdészeti Lapok (CXXIX) 1994/július-augusztus

Vaday Andrea - Grynaeus András: A Ménfőcsanak-83-as út leletmentésekor feltárt római kutak dendrokronológiai vizsgálata Múltunk jövője '95 konferencia előadásainak kivonata Budapest 1995.

András Grynaeus: Holzartenbestimmung awarischer Holzkapseln Bericht der Römisch-Germanischen Komission 76 (1995) p.: 289-290

Andrea Vaday - András Grynaeus: Dendrochronological study of the Roman wells found during the rescue excavations of the Ménfőcsanak-83 road. In.: The Future of Our Past '93-'95 Budapest, 1996 p.: 115-123

András Grynaeus: Dendrochronological Research in Hungary (Present status as of May 1995 and Future Development) Dendrochronologia (13) 1995 p.: 135-138

András Grynaeus: Progress of dendrochronological research in Hungary. Dendrochronologia (14) 1996 p.: 223-226

Grynaeus András: A Muhiban feltárt kutak faszerkezetének dendrokronológiai és anyagvizsgálata. In: Kovács Tibor - Anders Alexandra - Raczky Pál: Utak a Múltba - Paths into the Past - Az M3-as autópálya régészeti leletmentései - Rescue Excavations on the M3 Motorways, Budapest 1997. 155-156.

Grynaeus András: Dendrokronológia. In: A régésztechnikus kézikönyve I. (Panniculus Ser. B. No. 3.) szerk.: Ilon Gábor Szombathely 1998. 357-366

András Grynaeus PhD.: Sapwood analysis on arcaheolgical remains in Hungary. In: Dendrochronology and Environmental trends Kaunas 1998, 18-21

Gryaneus András: Római kori éghajlat História XXI/5-6. (1999), 4-5.

Grynaeus András: A Mosonmagyaróvár-Német dűlőben feltárt bronzkori kút dendrokronológiai vizsgálata. Savaria 24/3 (1998-99) 73-81

Grynaeus András: Fachwerk-ház a középkori Budán? História XXII/1. (2000) 27.

Grynaeus András: Az első dendrokronológiailag keltezett középkori emlékünk. História XXII/1. (2000) 27.

András Grynaeus: Aufbau der Dendrochronologie in Ungarn (Methoden, Probleme und Ergebnisse) In: Lumir Poláček - Jitka Dvorská: Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und naturwissenschaftliche Beiträge zur Talaue der March. Brno 1999, 15-19

András Grynaeus: Dendrochronology and History. In: M. Gervers: Dating Undated Medieval Charters. Woodbridge-Rochester 2000, 213-220

Grynaeus András - Grynaeus Tamás: Kísérlet a középkori Kárpát-medencei növényföldrajz rekonstruálására. Botanikai Közlemények 86-87 (2000), 67-76

Grynaeus András: Új forráscsoport? A dendrokronológia eredményei és a történettudomány. In: R. Várkonyi Ágnes szerk.: Táj és történelem. Budapest 2000, 305-325

András Grynaeus - Tamás Grynaeus: The Geobotany of Medieval Hungary: a Preliminary Report. Medieum Aevum Quotidianum 44 (2001), 78-93

Grynaeus András: Fafajvizsgálatok a balácai villa faszénmaradványain. Balácai Közlemények VI. (2001), 197-202

Grynaeus András: Dendrokronológia kutatások és eredményei Magyarországon. Földtani Közlöny 132 (2002), 265-272

Ilon Gábor - Grynaeus András - Torma Andrea: A szentgotthárdi török kori palánk kutatásáról. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2001/4., 29-46

Grynaeus András: Vizsgálati eredmény a Mosonszentmiklós-Gyepföldek lelőhely 155. objektumából származó famaradványok dendrokronológiai elemzéséről. Arrabona 39 (2001), 225-226

Grynaeus András: Újabb balácai faszenek vizsgálata. Balácai Közlemények VII. (2002) 207-212

Grynaeus András: Dendrokronológia és erdősültség. Visy Zsolt szerk.: Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest, 2003, 48-51

András Grynaeus: Dendrochronology and ancient forest cover. In: Zsolt Visy ed. Hungarian archeology at the turn of the millennium. Budapest 2003, 48-51

Grynaeus, András: Dendrochronology and Environmental History. In: József Laszlovszky - Péter Szabó ed.: People and Nature. Budapest, 2003. 175-193

Grynaeus, András: A magyarországi dendrokronológiai kutatás eredményei és új kérdései. In: F. Romhányi Beatrix - Grynaeus András - Magyar Károly - Végh András szerk.: "Es tu scholaris". Ünnepi tanulmányok Kubunyi András 75. születésnapjára. Budapest 2004, 87-102

Grynaeus, András: Középkori településeink kútjai (a Muhi középkori mezőváros területén feltárt kutak vizsgálatainak tükrében). In:"Quasi liber et pictura".Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Kovács Gyöngyi. Budapest 2004, 187-194

Grynaeus András: A 2003-ban feltárt faszenek vizsgálata. Balácai Közlemények VIII. (2004) 257-259

Grynaeus, András: Dendrochronology and neolithic research in Hungary. Anteus 27 (2004) 303-305

Grynaeus András:Dendrokronológiai kutatások Magyarországon. In: Füleky György szerk.: A táj változásai a Kárpát-medencében. Víz a tájban. Gödöllő 2004. 64-68

Grynaeus András - Tóth Boglárka: Dendrokronológiai vizsgálat. In: Tóth Boglárka: A csíkmenasági Adorján-ház. Ház és Ember 18 (2005), 23

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka: "Középkori" tornyok a Csíki-medencében. A székelyföldi dendrokronológiai kutatások első eredményei., Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem és Régiségtárából Új sorozat I. (XI.) 2006. 129-136.

T. Láng Orsolya - Grynaeus András: Fa építőanyagok Aquincumban: régészeti és dendrokronológiai eredmények. Budapest Régiségei (XXXIX) 2005. (megjelent: 2007) 89-109

Daróczi Szabó László - Füköh Levente - Grynaeus András - Gyulai Ferenc - Tóth Gábor: Csontok és magok. A természettudományos vizsgálatok eredményei. In: Bíró Szilvia et al. szerk.: A Vagongyár alatt - a Vagongyár előtt. Győr 2007, 119-130

Grynaeus András - Sarkadi Márton: A soproni Szentlélek-templom tetőszerkezete (Műemléki kutatások természettudományos diagnosztikai háttérrel 2.) Művészettörténeti Értesítő 56 (2007) 83-93

Grynaeus András: Az M7-es autópálya nyomvonalán feltárt lelőhelyek famaradványainak dendrokronológiai elemzése. In: Belényesy Károly - Honti Szilvia - Kiss Viktória szerk.: Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. (Budapest) 2007, 281-288

Grynaeus András - Sarkadi Márton: Újabb középkori jellegű tetőszerkezetek Nyugat-Magyarországon. Soproni Szemle 62/1 (2008) 3-29

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka: "Új" módszer a történeti faszerkezetek keltezéséhez. (A dendrokronológiai kutatások kezdetei Erdélyben). Transsylvania Nostra II (2008) / 8. 10-14

Grynaeus András: Darabolós gyilkos a fürdőben. In: Ilon Gábor szerk.: Régészeti nyomozások Magyarországon. Budapest 2008. 235-254

Grynaeus András: Dendrokronológiai kutatások Magyarországon – a Magyar Dendrokronológiai Laboratórium tevékenysége. In: Kázmér Miklós szerk.: Környezettörténet. Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében. Budapest, 2009., 337-343

Grynaeus András: Hogyan és mit olvashat ki a régész a fák évgyűrűiből? Természet Világa 140/10 (200p. október) 469-471

Grynaeus András: A gönyűi famaradványok elemzése. In: Bíró Szilvia szerk.: Fogadó a határon. Római kori útállomás Gönyűn. Győr2009., 67-78

Zoltán Kern – András Grynaeus – András Morgós: Reconstructed precipitation for southern Bakony Mountains (Transdanubia, Hungary) back to 1746 AD based on ring widths of oak trees. Időjárás 113/4 (2009) 299-314

Grynaeus András: Dendrokronológia. In: Müller Róbert szerk.: Régészeti kézikönyv, Budapest 2011. 525-531

Grynaeus András: Dendroclimatologiam facere, necesse est! Dendrokronológia és/vagy dendroklimatológia? In: Kázmér Miklós szerk.: Környezettörténet II. Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében. Budapest 2011. 185-193

Grynaeus András - Grynaeus Tamás: Kísérlet a középkori kárpát-medencei magyar növényismeret rekonstruálására. (Adatok Magyarország középkori növényföldrajzához). In: Kázmér Miklós szerk.: Környezettörténet II. Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében. Budapest 2011. 25-41

Papp Adrienn - Grynaeus András: Budapest török fürdőinek kormeghatározása. Budapest Régiségei XLIV. (2011) 259-273

Tóth Boglárka - Botár István - Grynaeus András: A csíkszentdomokosi "Mária megkoronázása" táblakép dendrokronológiai vizsgálata. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012), p. 151-158

Grynaeus András szerk.: A 90 éves plébánia 80 éves temploma. Budapest 2013.

Botár István - Grynaeus András - Tóth Boglárka: Dendrokronológiai viszgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében. Transsylvania Nostra VII - 26 (2013/2) 2-26

Tóth Boglárka - Grynaeus András - Botár István: Dendrokronológiai kutatások Erdélyben. Magyar Régészet online magazin 2013. ősz

Grynaeus András: Famaradványok a 9 és 10. századból. In: Szőke Béla Miklós:A Karoling-kor a Kárpát-medencében. (A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítása) Budapest 2014. p. 129-134